Disclaimer & Copyright

Voor alle duidelijkheid wijst Zundapp.com ten aanzien van de website www.zundapp.com u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Zundapp.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zundapp.com. Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Zundapp.com aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Zundapp.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Zundapp.com, welke geen eigendom zijn van Zundapp.com. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Zundapp.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Zundapp.com.

De woordmerken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Zundapp.com of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Zundapp.com of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Zundapp.com.

Zundapp.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.